Regulamin | Regulamin Clarins.pl

Niniejszy regulamin normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z Serwisu w tym składaniem zamówień na Produkty, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, dostarczania i odbioru przez Klienta zamówionych Produktów, uprawnień Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji www.clarins.pl.

Art. 1- Definicje

 1. „Regulamin” – niniejszy regulamin,
 2. „Umowa” – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,
 3. „Zamówienie” – zamówienie jednego lub więcej Produktów złożone przez Klienta za pośrednictwem Serwisu, stanowiące ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego,
 4. „Dane osobowe” – wszelkie dane jakie Klient umieszcza w Zamówieniu lub w Koncie, lub podaje do wiadomości Sprzedawcy w inny sposób, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu,
 5. „Produkt” –towar prezentowany na stronach Serwisu na które może złożyć Zamówienie Klient,
 6. „Serwis” – serwis internetowy prowadzony w domenie www.clarins.pl,
 7. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złoży Zamówienie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
 8. „Konto” – zasoby Serwisu udostępnione Klientowi przez Sprzedawcę, w szczególności w celu umożliwienia zawierania Umów i przeglądania historii Zamówień,
 9. „DOK” – Dział Obsługi Klienta Clarins w Polsce, o którym mowa w art. 2 Regulaminu,
 10. „Magazyn” – Magazyn Orbico, do którego należy kierować zwroty, o których mowa w art. 10 i 11 Regulaminu.
 11. „Przedsiębiorca na prawach konsumenta” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. „Konsument” – w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. „Sprzedawca” - Orbico Sp. z o.o. ul. Salsy 2  02-823 Warszawa NIP: 646-25-26-337 REGON: 277632751 KRS: 0000046562

Art. 2- Postanowienia Ogólne

 1. Serwis clarins.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę: Orbico Sp. z o.o. ul. Salsy 2 02-823 Warszawa NIP: 646-25-26-337 REGON: 277632751 KRS: 0000046562.
 2. Ze Sprzedawcą można skontaktować się w następujący sposób:

1) pisemnie na adres: Dział Obsługi Klienta Clarins, Orbico Sp. z o.o. Oddział w Katowicach: adres: ul. Chorzowska 150/B, 40-101 Katowice,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, na adres: kontakt@clarins.pl,

3) telefonicznie pod numerem: 800-808-818

 1. Adres Magazynu Sprzedawcy właściwego do dokonania zwrotów zakupionych Produktów: Magazyn Orbico Sp. z o.o. Orbico Supply DC Teresin Gaj 1, 96-515 Teresin.
 2. Adres do wysyłki reklamowanych Produktów: Orbico Sp. z o.o. Oddział Beauty, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.

Art. 3- Konto w Serwisie

 1. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione poniższe wymagania techniczne:

1) Komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

2) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. W celu rejestracji w Serwisie Clarins.pl (założenie Konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracji podając swój adres e-mail oraz imię i nazwisko, zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Politykę Prywatności, co oznacza zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta. Dokonanie rejestracji Konta oznacza zawarcie przez Klienta umowy o świadczenie usługi elektronicznej na czas nieoznaczony.
 2. Klient, który dokonał rejestracji Konta, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clarins.pl.
 3. Hasło do Konta Klienta powinno składać się ze znaków, uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa  korzystania z Konta znajdują się w Polityce Prywatności. Rejestracja w Serwisie www.clarins.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Serwisu, są nieodpłatne.
 4. Po zarejestrowaniu się w Serwisie clarins.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w art. 12 i 13 Regulaminu) Klient może składać w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clarins.pl. Zalecane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji co najmniej: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania Klienta oraz danych kontaktowych. Ustosunkowanie się do reklamacji o której mowa powyżej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Art. 4- Produkty

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca dysponuje ograniczoną liczbą Produktów i informuje o ich dostępności na stronach Serwisu.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje o dostępności Produktów były aktualne, a także aby opisy Produktów i prezentowane zdjęcia Produktów były jak najdokładniejsze. Klient, przed złożeniem Zamówienia może zapoznać się z cechami i opisem produktów.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu (kolor, proporcje, itp.).

Art. 5- Cena

 1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych (ZŁ) są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce).
 2. Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy i innych usług dodatkowo płatnych, które Klient może zamówić. Koszty te są przedstawiane Klientowi przed zawarciem umowy i podjęciem decyzji o złożeniu Zamówienia.
 3. Całkowity koszt Zamówienia stanowi cena wszystkich zamówionych Produktów wraz z kosztem dostawy oraz ewentualnym kosztem usług dodatkowo płatnych.
 4. Ceny prezentowane w Serwisie mogą ulegać zmianom. Dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment zatwierdzenia przez Klienta treści Zamówienia poprzez kliknięcie w „Złóż zamówienie”.

Art. 6- Składanie zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia na Produkty przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów indywidualnych jak i biznesowych. W przypadku Klienta biznesowego i chęci otrzymania faktury VAT konieczne jest wypełnienie formularza wraz z podaniem numeru NIP firmy. Możliwość otrzymania faktury VAT dotyczy wyłącznie klientów biznesowych mających siedzibę na terenie Polski.
 3. Każdy Klient zarówno indywidualny jak i biznesowy może dokonać zakupu na maksymalną kwotę 10.000 zł, zaś maksymalna ilość tego samego Produktu w jednym zamówieniu, wynosi  5 sztuk.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:

1) zalogować się na Konto w Serwisie, założone zgodnie z art. 3 Regulaminu,

2) wybrać Produkt/y, będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

3) wybrać opcje dotyczące Zamówienia spośród dostępnych opcji,

4) wybrać sposób dostawy i płatności przedmiotu Zamówienia,

5) wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także numer telefonu, pod którym Sprzedawca może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z Zamówieniem,

6) sprawdzić zawartość koszyka: wybrane produkty, miniatury, dodatkowe prezenty- czy zawartość koszyka jest zgodna z dokonanym wyborem.

7) potwierdzić Zamówienie klikając przycisk „Złóż zamówienie”.

 1. Przedmiot Zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego Produktu.
 3. Klient może z tego samego Konta zakupić maksymalnie 5 sztuk tego samego Produktu, tj. oznaczonego tym samym numerem referencyjnym. Zamówienia przekraczające ilość pięciu sztuk tego samego Produktu nie będą rejestrowane w Serwisie ani przekazane do realizacji.
 4. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jest ono możliwe do realizacji, Klient otrzyma na adres e-mail podany w Koncie Klienta potwierdzenie Zamówienia z informacjami dotyczącymi zamówionych Produktów, wybranego sposobu płatności oraz wybranego sposobu dostawy. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.
 5. Klient nie może zmodyfikować złożonego Zamówienia, po otrzymaniu maila z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 6. Klient nie może zrezygnować ze złożonego Zamówienia jeżeli zostało ono przekazane do realizacji. W tym przypadku Klient może nie przyjąć Zamówienia w momencie jego dostawy.

Art. 7- Płatność

 1. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności dostępnych w Serwisie:

1) Płatność Kartą Płatniczą. Akceptowane w Serwisie karty to: Visa i Master Card.

2) Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem operatora płatności Przelewy24.

3) Płatność przy dostawie. Zapłata ceny Zamówienia osobie je doręczającej jest warunkiem wydania Zamówienia. Płatność przy dostawie obejmuje zamówienia o wartości poniżej 2.500 zł i jest możliwa jedynie w przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera DPD oraz wiąże się z doliczeniem do ceny Zamówienia bezzwrotnej prowizji w wysokości przedstawianej Klientowi przed podjęciem decyzji o wyborze formy płatności.

4) Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal. 

Art. 8- Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych Osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie oraz w procesie korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Sprzedawcę może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów w Serwisie. Klient ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia.
 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (newsletter) Sklepu Internetowego www.clarins.pl, a także inne informacje handlowe i marketingowe wysyłane przez Sprzedawcę. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie poprzez link w newsletterze lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta Clarins.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zasady korzystania z plików cookies reguluje „Polityka Prywatności”, zamieszczona w Serwisie w rozdziale Politykę Prywatności 

Art. 9- Dostawa

 1. Dostawa Zamówień jest realizowana przez firmę kurierską DPD.
 2. Dostawa Zamówień realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 3. Czas dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Informacja o czasie dostawy Produktów będzie wyświetlana w Serwisie podczas składania przez Klienta Zamówienia.

Art. 10- Ustawowe prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odebrał zamówienie.
 2. Do zachowania powyższego terminu Klient musi wysłać, na swój koszt, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Sprzedawcy, na adres Magazynu, który został zamieszczony w art. 2 Regulaminu. Oświadczenie powinno zawierać dane pozwalające na zidentyfikowanie Klienta oraz powinno być przez Klienta podpisane. Formularz odstąpienia dostępny tutaj „Formularz odstąpienia”.
 3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktów, na swój koszt, wraz z wysyłanym pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu bądź w terminie kolejnych 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy poprzez przesłanie ich (pocztą lub kurierem) na adres Magazynu.
 4. Możliwe jest odstąpienie przez Klienta od Umowy w całości lub w części – co do jednego lub kilku spośród zamówionych Produktów. W przypadku odstąpienia częściowego od zamówienia, w którym wszystkie lub część produktów była objęta promocją lub kuponem zniżkowym, wartość zwrotu zostaje obliczona na podstawie warunków promocji.
 5. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia promocyjnego, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę równą:

1) cenie za Produkty i poniesionemu przez Klienta kosztowi dostawy Produktów do Klienta zgodnie z ust. 10 poniżej – w przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy w całości,

2) cenie za Produkty, co do których Klient odstąpił od Umowy – w przypadku, w którym Klient odstępuje od Umowy w części. W tym przypadku koszty dostawy Produktów do Klienta nie są zwracane z uwagi na to, że w pozostałym zakresie Klient od umowy nie odstąpił. W przypadku odstąpienia częściowego od Zamówienia, w którym część produktów była objęta promocją lub kuponem zniżkowym, wartość zwrotu zostaje obliczona na podstawie warunków promocji.

 1. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę, o której mowa w ust. 8 powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwoty, o której mowa w ust. 8 powyżej, do czasu otrzymania Produktów od Klienta lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotów płatności na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana zapłata lub na rachunek jego karty kredytowej, przy pomocy której dokonał płatności.
 3. W przypadku, w którym Klient zapłacił za Zamówienie przy odbiorze, powinien poinformować Dział Obsługi Klienta Clarins pisemnie, na formularzu odstąpienia od umowy, o numerze konta, na który Sprzedawca powinien wysłać zwrot kwoty, o której mowa w ust. 8 powyżej.
 4. W przypadku, w którym Klient dokonał zapłaty z wykorzystaniem E-Karty Upominkowej, Sprzedawca zwraca mu kartę upominkową o wartości nominalnej karty, wykorzystanej do dokonania zakupu. W przypadku częściowej płatności kartą upominkową, Sprzedawca zwraca należność w adekwatnej części w postaci karty upominkowej, a w części zgodnie z ust. 10 i/lub 11.
 5. W przypadku zwrotu produktu/produktów z Zamówienia, w którym Klient wykorzystał kod bonu lojalnościowego, nie zostanie on ponownie wygenerowany ani zwrócony na saldo Klienta.

Art. 11- Wymiany

 1. Sprzedawca nie przewiduje możliwości wymiany Produktu na inny, z zastrzeżeniem postanowień art. 12 i 13 Regulaminu.
 2. W przypadku chęci wymiany Produktu, Klient powinien odstąpić od Umowy w odniesieniu do danego Produktu, a następnie złożyć ponownie Zamówienie na kolejny Produkt.

Art. 12- Reklamacja

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 2. Klient może składać reklamacje poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, w szczególności poprzez pisemne złożenie reklamacji i odesłanie Produktu wraz z pismem na adres DOK wskazany w art. 2 ust. 4 Regulaminu.
 3. Klient może złożyć reklamację podając następujące informacje:

1) okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową  lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz

3) dane kontaktowe składającego reklamację, a w szczególności imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz login do konta.

 1. Klient może również złożyć reklamację uzupełniając informacje wymagane w formularzu dostępnym tutaj: „Formularz reklamacji”.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku naprawy lub wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni i informuje Klienta o jej rozstrzygnięciu w formie pisemnej na adres korespondencyjny Użytkownika lub w formie elektronicznej na jego adres e-mail.
 5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

 Art. 13- Odpowiedzialność za zgodność z umową

 1. Postanowienia niniejszego art. 13 dotyczą wyłącznie Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar zgodny z umową. Zgodność Produktu z umową oceniana jest zgodnie z postanowieniami Rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może żądać:

1) naprawy Produktu lub

2) wymiany Produktu.

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi konsumenckiej powinna być zgłoszona w formie pisemnej (w tym celu można użyć Formularza Reklamacji). Sprzedawca rekomenduje przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres email: kontakt@clarins.pl przed odesłaniem produktu. Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. nazwę Produktu, jego rozmiar oraz kod,
 2. okoliczności powstania wady / uszkodzenia, w szczególności rodzaj i datę ujawnienia wady / uszkodzenia,
 3. żądanie co do sposobu doprowadzenia reklamowanego Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży: naprawa lub wymiana,
 4. datę dostarczenia Produktu,
 5. dane kontaktowe składającego reklamację,
 6. żądanie naprawy albo wymiany Produktu.
 1. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w ten sam sposób w jaki została złożona, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Produkt na swój koszt.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 9, 10;
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić go do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 4. Oświadczenie o obniżeniu albo odstąpieniu od umowy, można złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy, bądź na adres email: kontakt@clarins.pl (w tym celu można użyć Formularza Reklamacji). W oświadczeniu należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona równowartość reklamowanego Produktu w przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji i obniżeniu albo skutecznym odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży powinno zawierać:

1) dane kontaktowe Klienta,

2) nazwę Produktu, jego rozmiar oraz kod,

3) datę dostarczenia Produktu,

4) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 12 powyżej,

5) oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny Produktu, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 1. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art. 14- Zastrzeżenie własności

Sprzedawca jest jedynym właścicielem Produktów sprzedawanych w Serwisie do momentu uiszczenia przez Klienta całkowitej opłaty, z podatkami oraz kosztami dostawy włącznie.

Art. 15- Własność intelektualna

 1. Clarins jest jedynym właścicielem wszelkich treści znajdujących się w Serwisie. Treści obejmują całą zawartość Serwisu, w szczególności: znaki graficzne, obrazy, rysunki, logotypy, zdjęcia, teksty, ilustracje, animacje, dźwięki, filmy, itd.
 2. Reprodukcja, kopiowanie bądź modyfikowanie powyższych treści jest niedozwolone bez wcześniejszej pisemnej zgody od Clarins.

Art. 16- Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronach Serwisu.
 2. Regulamin opublikowany jest w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego utrwalenie i przechowywanie.
 3. Do składanych Zamówień stosuje się warunki Regulaminu obowiązujące w momencie zawierania Umowy pomiędzy Klientem i Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Sprzedawca udostępnia łącze elektroniczne do platformy ODR: ://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 8. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 29.05.2023 roku.
 9.